Interaktywne Centrum Nauki i Technologii

Obiekt we wrześniu 2014 roku

Interaktywne Centrum Nauki i Technologii mieści się w Suwałkach, w budynku przy ulicy Witosa 4A, na osiedlu Północ. Inwestycja zrealizowana w latach 2012-2014 to wspólny projekt Biblioteki Publicznej w Suwałkach i Biblioteki Naukowej w Grodnie. Głównym celem powstania obiektu było zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii edukacyjnych.

Centrum powstało w pawilonie przy ul. Witosa 4A w bezpośrednim sąsiedztwie charakterystycznego bloku mieszkalnego tzw. "Manhattanu". Stan budynku wymagał wykonania remontu generalnego, aby dostosować do wymaganego standardu Multicentrum. Lokal posiada powierzchnię użytkową 171 mkw. Zostało wykonane m.in. docieplenie obiektu zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymiana stolarki okiennej, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji i wyposażenie obiektu.

Wizualizacje inwestycji

Cele inwestycji przedstawione przed realizacją projektu

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie nowych rozwiązań zakresie dostępu do wiedzy i edukacji, przystosowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy na w transgranicznym obszarze Polski i Białorusi. Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego, a w szczególności zwiększania ekonomicznego potencjału regionu poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego, nowych technologii oraz poprawę współpracy między biznesem i nauką. Projekt ma przyczynić się do realizacji głównego celu programu, którym jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych poprzez podniesienie jakości i dostępności infrastruktury nowych technologii.

Cele szczegółowe projektu to:
1) Zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii edukacyjnych
2) Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz redukcja przepaści cyfrowej
3) Tworzenie warunków do wzrostu udziału zasobów ludzkich zatrudnionych w działalności naukowo-technologicznej.

Ad.1. Osiągnięcie tego celu stanie się możliwe w wyniku utworzenia interaktywnych centrów nauki
i technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie.
Ad.2 Cel ten będzie osiągnięty poprzez włączenie do programów szkolnych zajęć w Muticentrum opartych na poznawaniu technologii poprzez wykorzystanie narzędzi ICT.
Ad.3 System kształcenia z wykorzystaniem technologii Multicentrum wpłynie na rozwój umiejętności i zainteresowań technologicznych, co tworzy dobre podstawy do przygotowania odpowiednich kadr w dziedzinach naukowo - technologicznych.

Cele te będą realizowane poprzez udostępnienie unikalnych narzędzi i programów edukacyjnych, które wypełnią istniejącą w systemach szkolnych lukę w zakresie edukacji technologicznej oraz wykorzystaniu jej w biznesie, a tym samym dopasowywaniu systemu edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Umożliwi się wykorzystanie technologii komputerowych do rozwoju wielu umiejętności, które są podstawą działań i promocji biznesu, takich jak kreatywność czy umiejętności analityczne.

Grupami docelowymi korzystającymi z produktów projektu będą lokalne społeczności miast Suwałki i Grodno, a w szczególności młodzież do 16 roku życia. Szeroka gama produktu docelowego, którym jest interaktywne centrum nauki i technologii „Multicentrum" umożliwia wykorzystywanie dostępnych narzędzi zaawansowanych technologii edukacyjnych, już przez dzieci w wieku od 6 lat, młodzież do 16 roku życia oraz osoby dorosłe, w szczególności tych, którzy nie są już czynni zawodowo, jak np. emeryci.