Przebudowa placu Marii Konopnickiej

Przebudowa Parku Marii Konopnickiej jest planowana od kilku lat. Pojawiały się różne pomysły co do przebudowy tego miejsca. Jedne z koncepcji zakładały wybudowanie parkingu podziemnego, inne betonowego placu, a kolejne skweru na którym mogłyby odbywać się wydarzenia artystyczne.

W 2011 roku po konsultacjach społecznych władze miejskie podjęły decyzję o zrealizowaniu formy pośredniej – miejskiego placu (jako ośrodek spotkań towarzyskich, koncertów i imprez plenerowych) z elementami skweru, dzięki któremu zachowany by został istniejący drzewostan.

Głównym celem projektu, było wpisanie placu w tkankę przestrzeni publicznych miasta, oraz podniesienie atrakcyjności samego placu. Jako główną idee, zaproponowano zaakcentowanie połączenia placu z ciągiem spacerowym ul. Chłodnej. Ponadto nawierzchnia ul. Chłodnej ma zostać wymieniona i dopasowana do tej z której jest wykonany plac M. Konopnickiej oraz ulica T. Kościuszki. Takie rozwiązanie ma stworzyć ciągłość przestrzeni rekreacyjnych od Parku Konstytucji 3. Maja, poprzez ulicę Chłodną, do placu M. Konopnickiej.

Aby zrealizować projekt wszystkie obiekty znajdujące się na terenie parku zostały wyburzone, a część mało istotnej zieleni została wycięta. Zielone wysepki, zostały utworzone w miejscach, gdzie istnieje najbardziej wartościowy drzewostan do zachowania. Nowe alejki zostały poprowadzone w miejscach gdzie przewidziano drzewa do wycinki.

Pomiędzy zielonymi wysepkami zaplanowano stoliki szachowe, plac zabaw, fontannę interaktywną. Fontanna interaktywna została zaplanowana dla dziec - stawanie na poszczególne kwadraty będzie uruchamiało efekty świetlne i dźwiękowe. Naciśnięcie kwadratów w określonej kombinacji uruchamia poszczególne fontanny. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, pozwalające dzieciom na naukę poprzez zabawę, ćwiczenie refleksu i koncentracji.

Wyróżniony zostanie pomnik patronki placu obok której stanie ławeczka interaktywna. Ławeczka interaktywna została wbudowana w cokół pomnika M.Konopnickiej. Została ona wyposażona w panele interaktywne ze słuchawkami. Pozwolą one na odsłuchiwanie cytatów z poezji Marii Konopnickiej, oraz oglądanie ilustracji.

Od strony ul. Sejneńskiej i Konopnickiej pozostawiono miejsce do organizacji letnich ogródków gastronomicznych. Od strony ul. Noniewicza pozostawiono przystanek autobusowy, jednak wraz z kioskiem zostali zaprojektowani w lekkiej nowoczesnej formie. Ponadto wokół placu przebudowano system komunikacyjny - ulica Konopnickiej została wyłączona z ruchu samochodowego, a Sejneńska pozostała ulicą jednokierunkową.

Głównym miejscem organizacji imprez jest plac amfiteatralny, usytuowany wzdłuż ul. Krótkiej. Jest to główne miejsce spotkań i organizacji imprez okolicznościowych. Plac został częściowo obniżony względem poziomu terenu, a schody wokół placu tworzą naturalną widownię. Dodatkowo na środku placu umieszczono fontannę.

Fontanna posiada prostą formę płytkiej niecki wypełnionej wodą do poziomu posadzki. Jej główną atrakcją będą natryski umieszczone po obwodzie i w środku okręgu. Natryski będą działać w różnych rytmach i z różną amplitudą. Pozwoli to na stworzenie dużej ilości różnych kombinacji w jakich fontanna może działać i tym samym podniesie jej atrakcyjność.

Elementem spinającym cały projekt jest podświetlona linia w posadzce, która ma za zadanie prowadzić przechodnia przez plac, od narożnika ul.Chłodnej, poprzez alejki spacerowe, aż do placu amfiteatralnego z fontanną, który jest centralną częścią założenia.

Plac został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Posadzki wykonano z płyt kamiennych i granitowych o różnym zabarwieniu. Płyty zostały uzupełnione pasami z kostki granitowej. Przy oświetleniu przyjęto zasadę,że lampy stylizowane historycznie umieszczono po zewnętrznej stronie placu, w sąsiedztwie zabytkowych pierzei. Lampy nowoczesne zostały umieszczone wewnątrz placu. Podobnie zadbano o resztę elementów małej architektury: stojaki rowerowe, ławeczki, kosze na śmeici i kule stanowiące bariery od strony jezdni.

Plac ma łączną powierzchnię ok. 2,13 ha.

Koncepcja Placu Marii Konopnickiej z 2009 roku

Latem 2009 roku rozstrzygnięty został konkurs na wstępną koncepcję zagospodarowania parku Marii Konopnickiej. Zwyciężył projekt białostockiej firmy Atelier Zetta.


Koncepcja przedstawiała Plac Marii Konopnickiej w wersji z parkingiem podziemnym. Zaplanowane było również podziemne przejście pod ul. Noniewicza (z placu na ulicę Chłodną). Nowy Plac Marii Konopnickiej miałby być w przyszłości miejscem spotkań i wydarzeń artystycznych. W koncepcję wpisywało się miejsce do rozstawiania tymczasowych scen lub telebimów. Ponadto stary pomnik Marii Konopnickiej miał być zastąpiony nowym wykonanym z brązu. Projekt przewidywał również budowę nowej fontanny. Przystanek przy ulicy Noniewicza pozostałby w tym samym miejscu, natomiast postój taksówek i „pętla” autobusowa zostałyby zlikwidowane.


Koszt realizacji takiego przedsięwzięcia szacowało się na ponad 25 mln złotych, natomiast wersja bez parkingu podziemnego miała kosztować około 6 mln zł. Wizja betonowego placu nie przekonała jednak Suwalczan i koncepcję odrzucono.
W związku z odrzuceniem koncepcji Placu Marii Konopnickiej przez suwalski ratusz w maju 2010 roku zorganizowano spotkanie na którym uczestnicy międzynarodowego projektu „Trans-In-Form” omawiali pomysły zagospodarowania Parku Marii Konopnickiej i wstępne warunki organizacji międzynarodowego konkursu architektonicznego.

Specjaliści z krajów Regionu Morza Bałtyckiego jednogłośnie stwierdzili, że plac musi być zielony, a betonowy skwer jak ten z koncepcji przedstawionej przez białostocką firmę w 2009 roku - nie spełniałby swojej funkcji.

Architekci zaproponowali usunięcie połowy drzew w celu stworzenia otwartej przestrzeni w środku, na której miałaby stanąć scena połączona z fontanną. Woda miałaby być wyłączana na czas koncertów lub występów. W nowym Parku nie zabrakłoby kawiarenek, a w ich pobliżu - miejsca zabaw dla dzieci. Kolejnym pomysłem było stworzenie przejścia podziemnego łączącego ulicę Chłodną i Park Marii Konopnickiej, a nawet wyłączenie z ruchu części ulicy Sejneńskiej.

Nowy konkurs z uwzględnieniem wzmianek ekspertów został rozstrzygnięty w połowie grudnia 2010 roku. Ze względu na to, że żadna z koncepcji, które wpłynęły do suwalskiego ratusza, nie zadowoliła w pełni komisji, wybrano tylko dziewięć projektów ze wszystkich piętnastu. Zdecydowano, że wyróżnione prace zostaną poddane konsultacjom społecznym. Ta która najbardziej spodobałaby się Suwalczanom miała zostać zaprojektowana i zrealizowana.

Zdjęcia wyróżnionych przez suwalski ratusz koncepcji
przebudowy PMK w grudniu 2010 roku

Tutaj w styczniu 2011 roku, przedstawialiśmy Państwu wszystkie dziewięć koncepcji, a tutaj wyniki ankiety na najlepszą wg. Państwa koncepcję, które przesłaliśmy do suwalskiego ratusza.

Koncepcja Parku Marii Konopnickiej wybrana w 2011 roku

W marcu 2011 roku zakończyły się konsultacje społeczne, a prezydent miasta wybrał zwycięską koncepcję. Jednak szybko zastrzeżono, iż projekt będzie musiał ulec kilku poprawkom, które zasugerują suwalscy urbaniści. Według suwalskiego ratusza wybrana koncepcja łączy w sobie cechy zarówno parku i placu miejskiego - co godzi oczekiwania starszego i młodego pokolenia.


Plany przewidują zakończenie etapu projektowania do końca 2011 roku, zaś realizację w 2012 roku, jeżeli suwalskiemu ratuszowi uda się pozyskać środki umożliwiające realizację tej inwestycji.
W ciągu dwóch miesięcy projektanci uporali się z modyfikacją pierwotnego projektu według wytycznych suwalskiego samorządu. Po akceptacji ostatecznego projektu włodarze miasta przystąpili do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy placu.

Zwycięską firmę, która miała przygotować plan techniczny, wyłoniono w połowie 2011 roku. Początkowo liczono, że już późną jesienią samorząd będzie posiadał pełną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie procesu inwestorskiego. Jednak szybko okazało się, iż twórcy dokumentacji nie dotrzymają terminu, co według firmy miało być spowodowane problemami z uzgodnieniami z ratuszem proponowanych zmian w projekcie. Firma nakłoniła ratusz do akceptacji jedynie kilku z prezentowanych korekt, m.in. zmiany typu nawierzchnii z granitowej kostki łupanej na ciętą - co miało podkreślać rangę placu. Firma nakłaniała włodarzy miasta również do całkowitej rezygnacji z placu zabaw dla dzieci, uzasadniając iż jest to element właściwy raczej skwerowi niż miejskiemu placowi. Finalnie osiągnięto tyle, że plac zabaw zyskał jedynie atrakcyjniejsze, szlachetniejsze elementy, m.in. ze stali nierdzewnej. Ostatecznie firma oddała plan techniczny placu w ostatnich dniach grudnia 2011 roku.

Ostateczny projekt został przedstawiony mieszkańcom i lokalnym mediom pod koniec stycznia 2012 roku. Ratusz mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy przebudowy placu.

Finalny projekt placu Marii Konopnickiej
Zwycięski projekt zagospodarowania placu uległ głębokim zmianom według wytycznych suwalskiego ratusza.

Przede wszystkim zmieniona została jego kolorystyka, placyk rekreacyjny oraz placyk wodny zamieniono na fontannę interakcyjną oraz kilka stolików szachowych umieszczonych od strony ul. Konopnickiej. Zmianie uległa także lokalizacja pomnika patronki placu oraz ławeczki interaktywnej. Wymagano aby w projekcie pojawiły się nowe elementy - dwie strefy z wydzielonym placem zabaw dla dzieci. Zmianom uległa także forma i wielkość placu amfiteatralnego oraz usytuowanie na nim fontanny.

Ponadto zmieniono układ komunikacyjny ulic okalających plac. Ulicę Krótką wyłączono z ruchu dla pojazdów. Zaś przyległemu do placu odcinkowi ul. Sejneńskiej nadano charakter jednokierunkowej uliczki, którą można jechać tylko w jednym kierunku - do ul. Noniewicza, wygospodarowując w ten sposób miejsce na ogródki piwne wzdłuż pierzei kamienic przy. Sejneńskiej. Ponadto ujednolicono nawierzchnię chodników i jezdni dopasowując ją do takiej, z jakiej jest wykonany sam plac.

Projekt uległ jeszcze kilku drobnym korektom na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Po wyłonieniu w sierpniu 2012 roku wykonawcy przebudowy placu, we wrześniu przystąpiono do pierwszych prac rozbiórkowych a następnie do właściwej budowy. Budowa trwała dwa lata. Oficjalne otwarcie placu nastąpiło w maju 2014 roku.