Poprawa infrastruktury publicznej strefy przemysłowej

Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych
w rejonie transgranicznym Litwy i Polski

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru transgranicznego poprzez stworzenie infrastruktury drogowej w miejscu potencjalnego lokowania inwestycji produkcyjnych i usługowych. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Strefa przemysłowa Papiernia położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej Nr 655. Zakłady usytuowane w strefie przemysłowej będą posiadały istotne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności ekonomicznej miasta. Łączny obszar wyposażonego w infrastrukturę terenu strefy przemysłowej wyniesie ok. 19 ha.

Partnerami projektu są: Miasto Alytus i Miasto Suwałki. W ramach projektu miasto Suwałki planuje realizację 3 zadań tj:

1. Budowę ulicy Leśnej do ul. Buczka w Suwałkach: W ramach zadania planuje się budowę ulicy Leśnej wraz z kompleksowym uzbrojeniem, jezdnią asfaltową i zatokami autobusowymi bez chodników

2. Budowę ulic dojazdowych leżących w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala:W ramach zadania planuje się budowę uzbrojenia podziemnego

3. Budowę ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Warszawskiej:W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 591 m odprowadzającej wody deszczowe z terenów objętych projektem do kolektora deszczowego w ulicy Warszawskiej wyposażonego w separator substancji ropopochodnych.

Całkowita wartość projektu: 3 499 893,60 Euro,

w tym miasto Suwałki: 1 615 500,00 Euro

Źródła finansowania
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Środki własne miasta Suwałki

Wysokość dofinansowania: 2 932 409,56 Euro

w tym miasto Suwałki: 1 373 175,00 Euro (85% kosztów kwalifikowanych)

źródło: www.um.suwalki.pl