Pozostałe inwestycje związane z ochroną zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

1. Rozbudowa SPZOP - rozbudowa o 10 łóżek. Okres realizacji 2012 - 2013.

 • W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa 53.382 zł – środki budżetu Województwa.
 • Wartość robót budowlanych ok. 1.250.000 zł, z czego z budżecie Województwa na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 375 tys. zł

2. Zakup sprzętu medycznego, w tym 3 respiratorów, 3 ssaków, 3 koncentratorów tlenu, 3 pulsoksymetrów (2011 r.)

 • Wartość zakupu: 125.700 zł – środki własne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

1. Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu – w ramach PEWT Litwa-Polska (2011)

 • Zakupiono 2 karetki z wyposażeniem w sprzęt medyczny
 • Wartość projektu: 898.767 zł
 • Dofinansowanie z PEWT LT-PL: 647.742 zł
 • Środki własne Pogotowia: 251.025 zł

2. Zakup 2 ambulansów – 2012 r.

 • Wartość zakupu: 583.110,24 zł – środki własne Pogotowia.

Najważniejsze działania w jednostkach ochrony zdrowia w Suwałkach w latach 2011-2012

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1. Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygranicza – realizacja w latach 2010-2011 w ramach PEWT Polska-Litwa.

 • Wartość inwestycji: 4.781.489,97zł
 • Dofinansowanie PEWT Polska-Litwa: 3.714.369,05 zł
 • Środki budżetu Województwa: 650.279,59 zł
 • Środki własne Szpitala: 416.841,33 zł

Zakres:

 1. Remont oddziału chirurgii ogólnej
 2. Dostawy aparatury i sprzętu medycznego
 3. Wykonanie zadaszenia i wejścia głównego do budynku szpitala

2. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – realizacja w latach 2010-2011 w ramach RPO WP

 • Wartość inwestycji: 4.373.554,84 zł
 • Dofinansowanie RPO WP: 2.815.945,63 zł
 • Środki budżetu Województwa: 934.875,59 zł
 • Środki własne Szpitala: 622.733,62 zł

Zakres:

 1. Docieplenie budynków głównych szpitala
 2. Docieplenie budynku kuchni
 3. Wykonanie instalacji solarów
 4. Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach głównych

Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty o ok. 180-200 tys. zł rocznie.

3. Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012

 • Wartość inwestycji: 10.636.747,14 zł
 • Dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 9.041.237,82 zł
 • Środki budżetu Województwa: 1.063.668,66 zł
 • Środki własne Szpitala: 531.840,66 zł

Zakres:

 1. Przebudowa SOR wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej
 2. Wykonanie dróg dojazdowych do lądowiska i oświetlenie wskaźnika wiatru

4. Modernizacja i przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej, modernizacja oddziału chirurgii 1 dnia, modernizacja klimatyzacji na potrzeby tych jednostek - w ramach projektu „Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym”

 • Inwestycja realizowana w latach 2010-2012.
 • Wartość inwestycji: 10.943.740,09 zł
 • Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska: 5.306.355,09 zł
 • Środki budżetu Województwa: 5.470.081,59 zł
 • Środki własne Szpitala: 167.303,41 zł

5. Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektu SOR i OIT - modernizacja Stacji Dializ wraz z przebudową Oddziału Nefrologii. Inwestycja zrealizowana w 2011 r.

 • Wartość inwestycji: 3.005.960 zł.
 • Środki budżetu Województwa: 3.000.000 zł
 • Środki własne Szpitala: 5.960 zł

6. Budowa łącznika komunikacyjnego w celu zapewnienia prawidłowego ciągu komunikacyjnego w Szpitalu, łączącego SOR z lądowiskiem – realizacja 2011 r.

 • Wartość inwestycji: 200.000 zł
 • Środki budżetu Województwa: 197.613,41 zł
 • Środki własne Szpitala: 2.386,59 zł

7. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń kuchni na potrzeby przenoszonego z ul. Bulwarowej Oddziału Zakaźnego. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

 • Wartość inwestycji: 3.498.794 zł
 • Środki budżetu Województwa: 3.404.941,22 zł
 • Środki własne Szpitala: 93.852,78 zł

8. Zakup tomografu komputerowego – 2011 r.

 • Wartość inwestycji: 2.519.796,12 zł
 • Środki budżetu Województwa: 1.999.599,16 zł
 • Środki budżetu Miasta Suwałk: 500.000 zł
 • Środki własne Szpitala: 20.196,96 zł

9. Modernizacja parkingu szpitalnego - 2011 r.

 • Wartość inwestycji: 148.066 zł – środki własne Szpitala
 • Wprowadzono odpłatność za parkowanie, automatyzacja opłat, racjonalizacja zatrudnienia. Efekt finansowy – ok. 200-250 tys. zł rocznie.

10. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Sejmik Województwa zaakceptował nowy Statut Szpitala wraz ze zmienioną struktura organizacyjną.

11. Zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala - 2011.

12. Roboty remontowe dachów: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii – realizacja 2012 r.

 • Wartość inwestycji: 206.300 zł
 • Środki budżetu Województwa: 204.237 zł
 • Środki własne Szpitala: 2.063 zł

13. Pożyczka na restrukturyzację z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu S.A. w Warszawie w kwocie 20 mln zł.

Opracowano Program Restrukturyzacji (zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego 15.11.2012 r. - Uchwała nr 126/1806/2012), zawierający działania naprawcze, które w ocenie Zarządu Województwa oraz ARP pozwolą osiągnąć zakładane efekty finansowe i organizacyjne Szpitala. Łączne efekty finansowe restrukturyzacji w latach 2011-2019 wyniosą 77 251 983 zł (przy nakładach finansowych w wysokości 47 543 005 zł).

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

1. Dnia 8 grudnia 2011 r. Szpital uzyskał akredytację Ministra Zdrowia - potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów w leczeniu i funkcjonowaniu placówki.

2. Dnia 1 stycznia 2012 r. - otwarcie Poradni Psychologicznej.

3. Dnia 1 stycznia 2012 r. - otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego dla pacjentów powyżej 60 r.ż. (15 łóżek).

4. Zwiększenie z 15 do 25 miejsc w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym oraz zwiększenie z 10 do 25 miejsc Oddziału Detoksykacji Alkoholowej.

 • Wartość inwestycji: 747.203,45 zł
 • Dotacja budżetu Województwa: 260.000 zł
 • Środki własne 487.203,45 zł (w tym Pożyczka z budżetu Województwa: 450.000 zł)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

1. Termomodernizacja obiektu Pawilonu I i II - realizacja I etapu 2011 r. 241.263 zł- środki własne Ośrodka

2. Wymiana dźwigu szpitalnego – wrzesień 2011 r.

 • Wartość zadania: 139.728 zł – środki własne Ośrodka

3. Wykonanie robót budowlano – remontowych Pawilon I parter - Lewe skrzydło. Dział Diagnostyczno – Zabiegowy Realizacja 2011 r.

 • Wartość zadania: 89.767,23 zł – środki własne Ośrodka

Zakres: wymiana oświetlenia, pomalowanie ścian i sufitów, montaż odbojnic naroży, montaż klimatyzatorów.

4. Zakup sprzętu medycznego na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – m.in. łóżka rehabilitacyjne elektryczne z barierkami i osprzętem, stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości, wózki inwalidzkie, urządzenie do prowadzenia ciągłego ruchu biernego CPM stawu łokciowego, aparaty do mierzenia ciśnienia, power stepper do wykonywania ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Realizacja grudzień 2011-styczeń 2012.

 • Wartość zadania: 95.552,07 zł
 • Środki własne 73.952,13 zł
 • Środki PFRON – 21.599,94 zł

5. Odnowienie bariery dźwiękoszczelnej i wymiana ogrodzenia – 2012 r.

 • Wartość zadania: 93.408,73 zł (środki własne)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

1. Rozbudowa SPZOP - rozbudowa o 10 łóżek. Okres realizacji 2012 - 2013.

 • W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa 53.382 zł – środki budżetu Województwa.
 • Wartość robót budowlanych ok. 1.250.000 zł, z czego z budżecie Województwa na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 375 tys. zł

2. Zakup sprzętu medycznego, w tym 3 respiratorów, 3 ssaków, 3 koncentratorów tlenu, 3 pulsoksymetrów (2011 r.) Wartość zakupu: 125.700 zł – środki własne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

1. Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu – w ramach PEWT Litwa-Polska (2011)

 • Zakupiono 2 karetki z wyposażeniem w sprzęt medyczny
 • Wartość projektu: 898.767 zł
 • Dofinansowanie z PEWT LT-PL: 647.742 zł
 • Środki własne Pogotowia: 251.025 zł

2. Zakup 2 ambulansów – 2012 r.

 • Wartość zakupu: 583.110,24 zł – środki własne Pogotowia.

3. Przeniesienie dyspozytorni z Augustowa do Suwałk – dostosowanie do wymogów systemu ratownictwa medycznego (usprawnienie łączności - jedna dyspozytornia będzie obsługiwała powiat suwalski i augustowski).

Planowane wydatki z budżetu Wojwództwa na rok 2013 - zoz-y w Suwałkach

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowita wartość zadania Planowane wydatki zadanie ZD/5 paragraf 6220 - na zadania inwestycyjne Planowane wydatki zadanie ZD/6 paragraf 6229 na wkłady własne do projektów

1. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach 21 360 286 11 937 186 942 310

 • Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski. 733 562 73 356
 • Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach 8 689 538 868 954
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" (Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego, remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii) 2 500 000 2 500 000
 • Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem 9 437 186 9 437 186

2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 6 494 786 2 730 000 153 194

 • Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla pawilonu III - Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym 230 000 230 000
 • Dalsza adaptacja budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 3 500 000 2 500 000
 • Projekt dotyczacy narzedzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia 2 764 786 153 194

3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 1 650 000 250 000

 • Budowa bazy ZPD Augustów przy ul. Rosiczkowej 4 w Augustowie 1 650 000 250 000

4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1 250 000 375 000

 • Rozbudowa SPZOP 1 250 000 375 000

5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach 559 171 280 000

 • Termomodernizacja obiektu - II etap 559 171 280 000

Razem:

 • całkowita wartość zadań - 31 314 243
 • planowane wydatki na zadania inwestycyjne - 15 572 186
 • planowane wydatki na wkłady własne do projektów - 1 095 504