Rekultywacja wysypiska śmieci

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 opublikowała listę rankingową projektów z zakresu rozwoju regionalnej infrastruktury ochrony środowiska złożonych przez wszystkie podmioty. Na pierwszym miejscu listy znajduje się projekt złożony przez Miasto Suwałki pod nazwą „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach".

Projekt uzyskał najwięcej punktów w ocenie merytorycznej projektów i w najbliższym czasie można oczekiwać podpisania umowy na jego dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach projektu zostanie zrekultywowane funkcjonujące od 1968 roku składowisko przy zbiorniku wodnym w miejscowości Sobolewo. Składowisko to nie posiadało odpowiednich dla tego rodzaju obiektów zabezpieczeń i w obecnej formie stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W ramach projektu zostanie wykonane odgazowanie składowiska, odpowiednie, ukształtowanie czaszy, warstwa glebotwórcza oraz zbudowany zostanie system monitoringu wpływu na środowisko. Czasza składowiska zostanie ostatecznie obsiana trawami i obsadzona drzewami wkomponowując obiekt w otoczenie. W ramach projektu prowadzone będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Prace potrwają 3 lata i wg. kosztorysów będą kosztowały do 5,3 mln PLN z czego dofinansowanie unijne wyniesie około 83%.

źródło: um.suwalki.pl