Sortownia śmieci

PGO w Suwałkach
Zgodnie z założeniami określonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 instalację PGO wskazano jako instalację regionalną mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Pojęcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zdefiniowano w art. 35 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2103 r., poz.21). Zgodnie z definicją regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze zmianami).

 

Z końcem 2011 r. na mocy Uchwały XVII/171/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.11.2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach, w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, została zmieniona forma prawna funkcjonowania przedsiębiorstwa z zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego. Zgodnie z Uchwałą powstała spółka otrzymała nowe zadanie – dostosowanie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacja została uwzględniona w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017. Zadaniem zakładu było dostosowanie mechanicznego modułu do wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się do odzysku. Biostabilizator do przetwarzania odpadów organicznych do odzysku materiału w procesie kompostowania oraz składowisko dla odpadów powstających po procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami funkcjonują w zakładzie. Spółka zrealizowała zadania polegające na rozbudowie hali przyjęcia i sortowania odpadów wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników zlokalizowanym w istniejącym w hali bunkrze na odpady. Halę wyposażono w profesjonalną sortownię zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych o możliwości przetwarzania 40 tys. Mg na rok. Sortownia odpadów służy do rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz zmieszanych odpadów komunalnych a także do „doczyszczania” odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki dowożonych transportem dostawców. Zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami do instalacji mają być dostarczane odpady komunalne z Regionu Północnego w pierwszej kolejności z powiatów: suwalskiego i sejneńskiego oraz miast Suwałki i Sejny.

             

Struktura finansowania inwestycji:

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 5.711 tys. zł.

Ø pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku – 4.480 tys. zł.

Ø kredyt bankowy – 1.080 tys. zł.

Ø wkład własny Spółki – 151 tys. zł.

Realizacja zadania „Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz zaprojektowanie, dostawa i montaż technologii do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.”

              

Część 1 – obejmowała rozbudowę istniejącej hali przyjęcia i sortowania odpadów. Roboty budowlane polegały na dobudowie do istniejącej hali części nowej od strony północnej i zachodniej. Obiekt po rozbudowie - część istniejąca wraz z dobudową - stanowi jednoprzestrzenną halę wykorzystywaną dla potrzeb przyjmowania i sortowania odpadów w PGO Sp. z o.o.. Ponadto w zakresie rozbudowy wydzielono z części istniejącej hali i dobudowywanej częściowo hali dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego dla potrzeb zatrudnionych pracowników.

            

Części 2 - zaprojektowano do rozbudowanej hali sortowniczej, linię technologiczną wraz z jej dostawą i montażem. Na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przewiduje się roczny przerób odpadów w ilości 40 000 Mg. Zakres prac obejmował: wykonanie posadowienia i konstrukcji wsporczej pod maszyny i urządzenia linii technologicznych, niezbędna infrastruktura / instalacje elektryczne, monitoring, wentylację /, technologię segregacji odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, będącego w posiadaniu PGO Sp. z o.o, w w/w zakresie.

          

W dniu 12 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty firm:

1. Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów wraz z zapleczem socjalnym:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe B COMPLEX Spółka z o.o., 16 – 400 Suwałki, ul. Lityńskiego 12A, na kwotę 2 900 804,10 złotych brutto.

2. Zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.:

Zakład Wyrobów Metalowych TRYMET Sp. z o.o., 72 – 004 Pilchowo /k Szczecina,
ul. Dębowa 3, na kwotę 3 926 160,00 złotych brutto.

Termin realizacji dla obydwu zadań: 30.09.2013 r.

Zakres usług w stosunku do prowadzonej do tej pory działalności został rozszerzony o możliwość przyjmowania większej ilości odpadów w celu spełnienia warunków dla funkcjonowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zmiany polegały na modernizacji zakładu w celu zwiększeniu wydajności przerobowej z 24 tys. Mg do 40 tys. Mg odpadów na rok.

 
Podstawowe parametry rozbudowanej hali przyjęcia i sortowania odpadów
Parametr
Ogółem
Część istniejąca
Część nowa
Długość budynku
57,5 m
24,45 m
33,05 m
Szerokość budynku
 
30,4 m
37,62 m
Wysokość budynku
7,94- 13,25 m
11,78-13,25 m
7,94-11,14 m
Kubatura budynku
21 973 m³
7 461 m³
14 514 m³
Powierzchnia zabudowy budynku
2 163 m²
743,28 m²
1 420,03 m²
Powierzchnia netto budynku
2 274,68 m²
721,96 m²
1 552,72 m²
                   

Elementy wyposażenia instalacyjnego.

a) instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej;

b) instalacja wentylacji mechanicznej;

c) instalacja wodno - kanalizacyjna;

d) instalacja kanalizacji technicznej;

e) instalacja wentylacji kanałów technologicznych.

Sortownia odpadów komunalnych

Instalacja przeznaczona jest do przetwarzania odpadów:

a) komunalnych niesegregowanych pochodzących z gospodarstw domowych,

b) odpadów z innych obiektów o charakterystyce zbliżonej do odpadów komunalnych,

c) wielkogabarytowych,

d) komunalnych zbieranych selektywnie z gospodarstw domowych,


 
Urządzenia linii sortowniczej 40000 Mg/a
             
Poz.
Urządzenia technologiczne
JM
Ilość
Linia sortownicza
1.
Obudowa leja załadowczego, burty
kpl
1
2.
Przenośnik kanałowy łańcuchowy
kpl
1
3.
Przenośnik wznoszący z konstrukcja wsporczą
kpl
1
4.
Konstrukcja wsporcza (trybuna - 2 boksy), oświetlenie pod konstrukcja, schody, zejścia ewakuacyjne
kpl
1
5.
Rozrywarka worków z konstrukcja wsporczą
kpl
1
6.
Przenośnik sortowniczy sortowania wstępnego  – wraz z konstrukcją wsporczą
kpl
1
7.
Kabina sortownicza sortowania wstępnego - 2 zsypy, konstrukcja, okna, drzwi, ściany, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie
kpl
1
8.
Przenośnik wznoszący załadowczy na sito z konstrukcja wsporczą
kpl
1
9.
Separator Fe z konstrukcja wsporczą
kpl
1
10.
Przesiewacz mechaniczny dyskowy z konstrukcja wsporczą
kpl
1
11.
Przenośnik frakcji podsitowejz konstrukcja wsporczą
kpl
1
12.
Przenośnik transportowy z konstrukcja wsporczą
kpl
1
13.
Konstrukcja wsporcza (trybuna), oświetlenie pod konstrukcją, schody, zejścia ewakuacyjne,
kpl
1
14.
Kabina sortownicza – 10 zsypów, konstrukcja, okna, drzwi, ściany, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie
kpl
1
15.
Przenośnik sortowniczy z konstrukcja wsporczą
kpl
1
16.
Separator aerodynamiczny z konstrukcja wsporczą i zespołem przenośników
kpl
1
17.
Przenośnik rewersyjny z konstrukcja wsporczą
kpl
1
18.
Sterowanie
kpl
1
Linia prasy
19.
Obudowa leja załadowczego, burty
kpl
1
20.
Przenośnik załadowczy łańcuchowy do prasy
kpl
1
21.
Prasa z perforatorem
kpl
1
22.
Sterowanie
kpl
1

               

                  


Podstawowe parametry linii
Materiał wejściowy : odpady komunalne
Wydajność roczna zakładu : przewidywane 40.000 Mg/a (ton/rok)
Wydajność miesięczna zakładu : ca. 3.333,33 Mg/m-c (ton/m-c)
Wydajność godzinowa zakładu : ca. 22,68 Mg/h (ton/godz.)
Wydajność dobowa : ca. 158,73 Mg/D (ton/D)
System pracy : 1 ZM/D (zmiany/dobę)
Efektywny czas pracy : 7 h/D (godzin/zmianę)
Roczny fundusz czasu pracy : 252 D/a (dni/rok)
El. moc zainstalowana : ca 268,0 kW + 20,0 kW
Obsługa (łącznie) : do 20/ 1 ZM
Operatorzy sortowniczy : do 14
Wstępne : do 4 / 1 ZM
Właściwe : do 10 / 1 ZM
Operator ładowarki : 1 / 1 ZM
Operator wózka widłowego : 1 / 1 ZM
Logistyka : 1 / 1 ZM
Obsługa nadzoru pras : 1 / 1 ZM
Mistrz zmianowy : 1 / 1 ZM
Brygadzista : 1 / 1 ZM

Zgodnie z koncepcją sortownia wchodzi w skład powiązanych ze sobą komunikacyjnie i funkcjonalnie obiektów eksploatowanych w PGO w Suwałkach:

1) Sortownia do przyjmowania odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej o wydajności 10 Mg / dobę (prasy, linia do segregacji 6 stanowiskowa, ciągnik z podnośnikiem widłowym, pojemniki),

2) Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych:

- biostabilizator z urządzeniami ciągu technologicznego ( hala biostabilizatora, przenośniki, boksy zsypowe, pojemniki),

3) Składowisko dla powstających w procesie mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów o powierzchni około 2,5 ha i pojemności 231.000 m³. Do obsługi składowiska wykorzystane są dwie ładowarki Ł-201. Składowisko jest wyposażone w:
- uszczelnienie dna niecki i skarp,
- instalację drenażowej dla odcieku,
- sieć piezometrów,
- hydranty do ochrony p.poż.

4) Wagownia z wyposażeniem: niskoprofilowa, modułowa, elektroniczna waga samochodowa typu SCALEX z pomostem stalowym o nośności do 50Mg, zestaw komputerowy, program SCALEX-2000eko, który zapewnia prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

5) Obiekty infrastruktury technicznej:

- budynek socjalno-biurowy z warsztatem, szatnią i stołówką,
- magazyn techniczny, paliw i smarów,
- brodzik dezynfekcyjny,
- instalacje: wodociągowa i kanalizacyjna,
- zasilanie energetyczne: linia energetyczna z rozdzielnią elektryczną,
- ogrodzenie zakładu i składowiska,
- zabudowa biologiczna – pas zieleni,
- układ komunikacyjny (drogi, place),
- miejsca wyznaczone do czasowego magazynowania przetworzonych odpadów: boksy, tereny utwardzone, pojemniki, beczki.

W wyniku rozbudowy zakładu zatrudnienie wzrosło o 10 osób.

Planowane zadania:

  • Budowa nowej kwatery składowiska odpadów (w realizacji);
  • Rozbudowa sortowni o linię do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów RDF
  • (2015 r.);
  • Dostosowanie modułu kompostowania do obowiązujących przepisów (2015 r.).

Cele przedsięwzięcia:

1. Zorganizowanie właściwego systemu gospodarki odpadami.

2. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Odzysk surowców wtórnych.

4. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

5. Zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.Korzyści:

  • Ochrona środowiska naturalnego.
  • Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców regionu.
  • Podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług komunalnych z równoczesnym dostosowaniem do standardów obowiązujących w UE.
  • Promocja gmin i regionu przez stosowanie nowatorskich, proekologicznych sposobów zagospodarowania odpadów.
  • Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z rozbudową zakładu.

źródło: estacja.fm