"My pytamy, Prezydent odpowiada cz. 3" - o planach i inwestycjach w kontekście 2016 roku

"My pytamy, Prezydent odpowiada" to powtarzający się na naszych łamach cykl pytań, które kierujemy do urzędującego Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Poruszyliśmy m.in. kwestie zaplanowanych na przyszły rok inwestycji drogowych, rewitalizację kolejnych kwartałów zabudowy w Śródmieściu, planowanych remontów szkół czy budynków zabytkowych. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Chcielibyśmy podziękować za pytania, które kierujecie do nas za pośrednictwem facebooka i na nasz adres mailowy. Poprzednie części cyklu możecie przeczytać Zapytaliśmy Prezydenta o plany i inwestycje w naszym mieście oraz Ponownie zapytaliśmy Prezydenta o plany i inwestycje w naszym mieście.

Suwalskie Inwestycje
Przebudowa bądź budowa których ulic w naszym mieście planowana jest w 2016 roku?

W 2016 roku planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg:
- Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II – pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa),
- Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap,
- Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej,
- Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach,
- Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami,
- Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października,
- Budowa ulicy Legionów w Suwałkach,
- Budowa ulicy Krzywólka- dokumentacja projektowa,
- Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza

Suwalskie Inwestycje

Jak wiadomo plany budowy tzw. małej obwodnicy Suwałk czyli trasy wschodniej to jeden z priorytetów inwestycyjnych miasta na przyszłe lata. Na jakim etapie realizacji jest ta inwestycja i kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia pierwszych prac ziemnych?

Posiadamy skompletowaną dokumentację projektową obejmującą następujące etapy:
- etap I (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami),
- etap II (od ul. Pułaskiego do ul. Wylotowej),
- etap III (od ul. Sejneńskiej do ul. Wylotowej).
Sukcesywnie w miarę pozyskanych zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uruchamiane będą poszczególne zadania. Pierwszorzędnie chcemy wykonać odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Wylotowej. Jest to związane z inwestycję Fabryki Mebli Forte.

Suwalskie Inwestycje

Jakie oszczędności udało się uzyskać spółkom miejskim w mijającym roku w ramach tzw. pakietowania zakupów? Czy miasto przewiduje nowe formy oszczędności, jeśli tak - to jakie?

Już po raz drugi udało się w naszym mieście utworzyć grupę zakupową dot. zakupu energii elektrycznej. Pierwsza decyzja dotyczyła lat 2014-2015, natomiast druga odnosi się do okresu 2016-2017. Oszczędności instytucji, które przystąpiły do grupy w przypadku pierwszego przetargu to kwota 866438 zł. W przypadku drugiego przetargu kwota znacznie mniejsza bo jedynie 15 785 zł. Udało się więc utrzymać ceny na kolejne dwa lata na dotychczasowym poziomie. Należy nadmienić, że w drugim przypadku, mając na względzie finanse mieszkańców naszego miasta, zaproponowaliśmy udział w grupie zakupowej, również spółdzielni mieszkaniowych z terenu Suwałk. Oszczędności osiągnięte na poziomie całej grupy wynoszą około 200 tys. zł i stanowią większość oszczędności, które osiągną spółdzielnie.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy miasto planuje zakup nowych autobusów miejskich wpisujących się w program zakupu niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej? Czy będą to autobusy zasilane gazem CNG czy może elektryczne? Ile sztuk takich autobusów miasto planuje zakupić? Kiedy zostaną wycofane z użytkowania stare dotychczas używane autobusy przegubowe?

Wymiana taboru komunikacji miejskiej dotyczy w szczególności przestarzałych pojazdów przegubowych. Termin zakupu autobusów uzależniony jest od terminu uzyskana na ten cel środków z UE Analizowane są różne warianty zasilenia, a ostateczny wybór uzależniony od kosztów zakupu i łącznych kosztów eksploatacji w momencie ogłoszenia przetargu. W przypadku finansowania ze środków własnych Miasto zainwestuje prawdopodobnie w tradycyjny napęd z silnikiem disla Euro6, np. autobusy z takim napedem są obecnie najtańsze w eksploatacji. Miasto starało się, w ramach programu Gazela pozyskać 3 ekologiczne pojazdy przegubowe i 3 standardowej długości. Projekt miasta przewidywał zakup pojazdów z napędem hybrydowym. Niewielkie środki przeznaczone na realizacje programu, nie pozwoliły zrealizować złożonego projektu. Ciągle są szanse na realizację zadania w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wymiana pozostałego taboru to perspektywa około 5 lat.

Suwalskie Inwestycje

fot. kb.pl

Jedną z inwestycji zawartą w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Kiedy miasto planuje przystąpić do tej inwestycji? Czy będzie to technologia lamp typu Led czy może Metahalogen. Jakie argumenty zdecydowały o wyborze konkretnej technologii? Czy planowane jest również wykorzystanie paneli fotowoltaicznych? Ile latarni miejskich zostanie wymienionych w ramach tej inwestycji i na jakich ulicach się one pojawią ? Czy nowo budowane ulice będą oświetlane lampami w nowej technologii?

Wybraną technologią są lampy typu LED, od trzech lat realizujemy projekty dot. wymiany oświetlenia na ledowe m.in. na osiedlu Hańcza, ul. Buczka ( w ramach programu Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach część 1 wymieniono już 73 sztuk lamp). Wszystkie nowe inwestycje drogowe są obecnie projektowane z oświetleniem ledowym. Oprócz nowych inwestycji również ZDiZ wymienia sukcesywnie oświetlenie uliczne funkcjonujące w mieście m.in. na ul. 11 Listopada. Utrata, 1 maja, Sejneńska, ul. Bakałarzewska. Kolejne wymiany zostały zaplanowane na rok 2016. Rozpoczęta została także możliwość ogłoszenia przetargu na wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe w formie partnera publiczno-prawnego.

Suwalskie Inwestycje

W ostatniej serii pytań jakie kierowaliśmy do Pana Prezydenta, pytaliśmy czy istnieje jakiś kompleksowy program zagospodarowania zieleni miejskiej. Wtedy nadmienił Pan, że Urząd Miasta pracuje nad dokumentem, który dotyczyć będzie rewitalizacji całego Miasta – kiedy poznamy szczegóły takiego dokumentu?

Programy rewitalizacyjny Miasto Suwałki posiada od kilku lat. Zostały one przyjęte uchwałami Radu Miejskiej w Suwałkach i jeszcze obowiązują.
- Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XX/234/04 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji zabytkowych kamienic śródmieścia Suwałk, stanowiących własność komunalną.
- Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/410/05 z dnia 22.06.2005 roku w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia miasta Suwałk.
- Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXV/290/04 z dnia 25.08. 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji terenów powojskowych położonych przy ul. Gen. K. Pułaskiego i przy ul. 23 Października w Suwałkach.

W związku z nową, unijną perspektywą finansową 2014-2020 Miasto podjęło działania, zgodnie z procedurami przetargowymi, w celu opracowania nowego „ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACYJNEGO MIASTA SUWAŁKI NA LATA 2016-2020” i jest gotowe do jego wykonania w ciągu roku. Program ten musi być jednak zgodny z licznymi dokumentami, w tym będącymi w trakcie opracowania, przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, wytycznymi w zakresie rewitalizacji oraz zgodny z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777). Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, że Miasto Suwałki oczekuje na zaistnienie warunków umożliwiających prawidłowe opracowanie tego dokumentu.

Suwalskie Inwestycje

Suwalski Budżet Obywatelski okazał się sukcesem. To, że się sprawdził potwierdzają zainteresowanie suwalczan wyrażone w liczbie oddanych głosów oraz liczba zgłoszonych projektów we wszystkich jego edycjach. Czy Miasto będzie kontynuować to przedsięwzięcie w kolejnych latach? Czy planowane są jakieś zmiany w programie SBO? Czy promocja inicjatywy budżetu obywatelskiego zostanie zwiększona?

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku. Na realizację projektów mieszkańców w 2014 roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierwszej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów. Do realizacji zatwierdzono trzy projekty.

Drugą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2015 roku. Na realizację projektów przeznaczono 2 miliony złotych, z podziałem na dwie grupy projektów; na projekty „duże” o wartości kosztorysowej przekraczającej 100 tys. zł do 700 tys. zł - przeznaczono kwotę 1 mln 400 tys. zł oraz na projekty „małe”- o wartości nieprzekraczającej 100 tys. złotych – przeznaczono 600 tys. zł. Mieszkańcy zgłosili 32 projekty a zakwalifikowano do głosowania 24. Oddano ponad 8 tysięcy głosów. Do realizacji przyjęto 3 projekty „duże” i 10 projektów „małych”.

Trzecia edycja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzana jest w bieżącym roku . Na realizację projektów do realizacji w 2016 roku przeznaczono podobnie jak w ubiegłej edycji 2 miliony złotych, również z takim samym podziałem na dwie grupy projektów; na projekty „duże” o wartości kosztorysowej przekraczającej 100 tys. zł do 700 tys. zł - przeznaczono kwotę 1 mln 400 tys. zł oraz na projekty „małe”- o wartości nieprzekraczającej 100 tys. złotych – przeznaczono 600 tys. zł. Głosować mógł każdy, kto stale zamieszkuje w Suwałkach.
Mieszkańcy zgłosili 34 projekty a zakwalifikowano do głosowania 25. Oddano ponad 7 tysięcy głosów na przedstawione projekty.

Wprowadzono zmiany w zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego:
- zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację projektów,
- dokonano podziału projektów na dwie grupy; na projekty „duże” o wartości kosztorysowej przekraczającej 100 tys. zł do 700 tys. zł oraz na projekty „małe”- o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł, przeznaczając na ich realizację odpowiednie kwoty,
- propozycje projektów inwestycyjnych mogą obejmować teren będący własnością Gminy Miasta Suwałki, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty oraz żłóbków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- w bieżącym roku głosować mógł każdy, kto stale zamieszkiwał w Suwałkach. Poprzednio prawo do głosowania miał każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki stale zamieszkały na jej terenie, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

Odnośnie informacji i promocji:
- o terminach prowadzenia konsultacji mieszkańcy powiadamiani są poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta, na stronie internetowej (www.konsultacje.suwalki.eu), w Dwutygodniku Suwalskim,
- komunikaty w Radio -5,
- rozwieszane są w miejscach publicznych plakaty i ulotki informacyjne,
- nie należy zapominać o bezpośrednich spotkaniach p. Prezydenta z mieszkańcami.

W bieżącym roku w okresie zgłaszania projektów wprowadzono dyżury Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Z analizy kolejnych trzech edycji przeprowadzonych konsultacji społecznych Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wynika, że ilość zgłaszanych projektów przez mieszkańców jest porównywalna. Wartość zgłaszanych projektów do realizacji kilkukrotnie przewyższa kwoty przeznaczone na ten cel. Wynika z tego, że mieszkańcy wystarczająco znają zasady Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, biorą udział zarówno w składaniu projektów, jak i w głosowaniu, dlatego nie ma konieczności do podejmowania dodatkowych form promocji.

Suwalskie Inwestycje

Czy suwalski magistrat przewiduje nowe dotychczas niestosowane metody promocji miasta? Jakie są wymierne korzyści do tej pory prowadzonej kampanii promocyjnej? Jak Pan oceni przebieg i rezultaty tej promocji?

Planuje się zastosowanie nowych narzędzi promocji Suwałk rekomendowanych w opracowywanym obecnie dokumencie strategicznym pn. „Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020”. Będą to między innymi nowatorskie eventy promocyjne, aplikacje na telefony komórkowe i tablety, promocja z wykorzystaniem nowych portali społecznościowych (Pinterest, Traseo, Postcrossing, Wkitravel), questing, mailing oraz geocaching.

Realizowane działania promocyjne przyniosły szereg wymiernych korzyści:
- mieszkańcy Suwałk dobrze znają markę Pogodne Suwałki i identyfikują się z nią;
- zmienił się wizerunek Suwałk w Polsce,
- odnotowano wzrost ilości fanów bluesa w kolejnych edycjach na Suwałki Blues Festival;
- odnotowano wzrost ilości turystów zagranicznych odwiedzających Suwałki oraz korzystających z noclegów w Suwałkach oraz z usług Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach ;
- odnotowano pozytywny „klimat inwestycyjny” w mieście, powstały nowe hotele i eurocamping, wzrosła liczba podmiotów gospodarczych i inwestycji w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Parku Naukowo-Technologicznym;
- Suwałki są coraz częściej gospodarzem ogólnopolskich imprez sportowych;

Zadania z zakresu promocji są prowadzone w oparciu o dokument strategiczny „Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015”, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/435/2010 z dnia 2010.04.28.

Należy ocenić pozytywnie dotychczasowy przebieg i rezultaty promocji Miasta Suwałki biorąc pod uwagę odnotowane dotychczasowe korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Marka „Pogodne Suwałki” jest dość dobrze obierana w Polsce. Potwierdzają to najnowsze ogólnopolskie badania omnibusowe z września 2015 r., w których hasło promocyjne „Pogodne Suwałki” zostało ocenione bardzo dobrze i dobrze przez ponad 68 % ankietowanych mieszkańców Polski.

Działania promocyjne prowadzone przez Miasto Suwałki zostały pozytywnie ocenione przez Najwyższa Izbę Kontroli w zakresie skutecznego prowadzenia marketingu terytorialnego, prawidłowego finansowania i zlecania podmiotom zewnętrznym zadań związanych z prowadzonymi działaniami promocyjnymi orz efektywną realizacją zadań służących realizacji celu strategicznego polegającego na kreowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Suwałki.

Suwalskie Inwestycje

fot. tvp.pl

Plany budowy pasa startowego w naszym mieście są już znane od dawna. Czy nie obawia się Pan, że ta inwestycja może podzielić losy lotniska w Gdyni, Radomiu czy Zielonej Górze? Czy przeprowadzone były badania potwierdzające opłacalność takiej inwestycji? Jeśli tak, to gdzie można zapoznać się z takimi badaniami? Kto takie badania przeprowadzał i na jakich danych były one oparte? W jaki sposób ta inwestycja podniesie atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta?

Miasto Suwałki od wielu lat czyni starania w celu budowy lotniska lokalnego o ograniczonej infrastrukturze. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa m.in. drogi startowej (1320 m x 30 m), drogi kołowania, płaszczyzny postoju samolotów, systemu odwodnienia wraz z zakupem i instalacją oświetlenia brzegowego i bocznego, co umożliwi obsługę niewielkich samolotów o maksymalnej liczbie pasażerów 45-50 osób. Miasto Suwałki nie zamierza więc budować portu lotniczego z pełną infrastrukturą lotniskową, w tym terminala do obsługi ruchu pasażerskiego tak jak w przypadku lotniska w Gdyni, Radomiu, Zielonej Górze czy innych portach regionalnych w kraju. Koszt realizacji ww. przedsięwzięcia szacowany jest obecnie na ok. 12,4 mln zł i jest znacznie niższy niż w ww. opisywanych portach lotniczych, które wyniosły od kilkudziesięciu do ponad 100 mln zł.

Celem budowy pasa lotniczego wraz z drogą kołowania i niezbędną infrastrukturą jest stworzenie możliwości szybkiego dotarcia do regionu dla lotnictwa General Aviation w tym także potencjalnych inwestorów. W Suwałkach i regionie znajdują się niezagospodarowane tereny, które stwarzają możliwości inwestowania dla przedsiębiorców m.in. Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach czy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednakże dużym utrudnieniem w ich właściwym wykorzystaniu pozostaje często niezadowalający stan infrastruktury drogowej czy kolejowej w regionie. Ponadto w województwie podlaskim oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego brak jest lotnisk lokalnych o utwardzonym pasie startowym. Lotnisko komunikacyjne w Suwałkach będzie istotnym elementem przewagi konkurencyjnej miasta, a potrzebę jego budowy wielokrotnie zgłaszali przedsiębiorcy. Tym samym poprzez budowę pasa startowego miasto będzie bardziej dostępne dla przedsiębiorców i turystów, co pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i rozwój przedsiębiorczości w północno-wschodniej Polsce.

W kwestii oszacowania opłacalności inwestycji opracowano na początku 2012 r. studium wykonalności do projektu pn. „Rozwój infrastruktury i transportu lotniczego na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim”, które dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Planuje się, iż w początkowym okresie nie będzie ono portem komercyjnym nastawionym na zysk (lotnisko użytku wyłącznego a nie otwartego), a głównym zamierzeniem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp do miasta i regionu drogą powietrzną.

W kwestii kosztów utrzymania lotniska i ich ograniczenia planuje się, że lotnisko funkcjonować będzie w ciągu dnia w okresie poza-zimowym. Mając na uwadze ograniczony zakres działalności lotniska zakłada się, że koszty jego funkcjonowania będą minimalne i wiązać się będą głównie z kosztami remontów i napraw oraz innymi kosztami operatora który będzie zobowiązany do świadczenia usług dostępu do lotniska. Koszty te przyjęto na poziomie ok. 0 tys. zł rocznie.

Mając powyższe na uwadze, charakter i skalę przedsięwzięcia, koszty budowy lotniska i jego późniejszego utrzymania, które będą nieporównywalnie niższe niż w innych portach lotniczych w kraju (Radom, Zielona Góra, Gdynia) jestem przekonany, iż inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego Suwałk i regionu nie będąc jednocześnie dużym obciążeniem finansowym dla budżetu miasta.

Suwalskie Inwestycje

Jakie inwestycje wpływające na zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego miasta planowane są na przyszłe lata?

Główne inwestycje wpływające na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Suwałki planowane do realizacji:
1. Rekultywacja i zagospodarowanie rekreacyjne zdegradowanych terenów po wydobyciu żwiru PKP-Krzywólka oraz wokół jeziora powyrobiskowego Sobolewo.
2. Rewitalizacja parku przy dworcu PKP
3. Utworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowo-spacerowych wzdłuż Czarnej Hańczy
4. Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Czarna Hańcza na odcinku od ul. 24 sierpnia do ul. A. Mickiewicza tzw. suwalskie bulwary.
5. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (w ramach zadania planowane jest wykonanie pasa startowego o nawierzchni utwardzonej dla potrzeb komunikacji lotniczej, głównie ruchu turystycznego i biznesowego, „general aviation”.)
6. Remont budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z wykonaniem nowych ekspozycji.

Suwalskie Inwestycje

Problem wystających bądź opadających studzienek kanalizacyjnych na miejskich ulicach to problem znany w Suwałkach od lat. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu są studzienki montowane w krawężnikach na skraju jezdni. Tego typu rozwiązania są już z powodzeniem stosowane w naszym mieście. Czy wymóg montażu tego typu studzienek, a co za tym idzie podniesienie bezpieczeństwa jazdy, może zostać wpisany do każdego przetargu na przebudowę bądź budowę nowych dróg w Suwałkach?

Wykonanie studni kanalizacyjnych zleca się dla Wykonawcy na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Nie praktykuje się modyfikacji tych rozwiązań w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach stosuje możliwości lokalizowania i budowania studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej poza krawędzią jezdni wraz z budową krawężnikowych wpustów ulicznych. Jedynie w przypadku braku terenu w obrębie pasa drogowego, dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych.

Suwalskie Inwestycje

Jak wiadomo w najbliższym czasie miasto planuje przebudowę kompleksu boisk sportowych przy SP 10, które to boiska z dwóch stron okala kompleks garażowy, na którym swego czasu widniały grafiki nawiązujące do różnych dyscyplin sportowych. Niestety wraz z upływem czasu grafiki zostały zdewastowane przez wandali, pojawiły się tam pseudo graffiti co uwidoczniliśmy na załączonych fotografiach. Czy w ramach rewitalizacji tych obiektów sportowych możliwe jest ponowne zagospodarowanie tego kompleksu garażowego (tylnej ściany widocznej od strony boisk) jakąś ciekawą grafiką bądź muralem nawiązującym np. do historii SP 10 czy np. historii suwalskiego sportu?

Oczywiście, że istnieje taka możliwość. Wszystko zależy od kreatywności nauczycieli i suwalskich organizacji poozarządowych. Jeżeli powstałby pomysł realizacji jakiegoś konkursu plastycznego bądź innej inicjatywy, która przywróci świeżość i blask temu miejscu to suwalski samorząd jak najbardziej przychyli się do takiego rozwiązania.

Suwalskie Inwestycje

Termomodernizacja jakich obiektów użyteczności publicznej planowana jest w 2016 roku?

W 2016 roku planowane są termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 przy ulicy Przytorowej i Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach. Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto planowana jest do wykonania termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 – II etap oraz termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy z panoramy naszego miasta zniknie budynek dawnej kotłowni zlokalizowanej przy dworcu PKS?

W dniu 11.09.2015r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało Decyzję Prezesa URE, wydaną na wniosek PEC, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła poprzez wykreślenie źródła wytwarzania „Ciepłowni Centrum” zlokalizowanej przy ul. Przytorowej 44 w Suwałkach. Decyzja uprawomocniła się z końcem miesiąca września br.

W związku z tym, podjęta została decyzja o dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę nieruchomości zabudowanej obiektami Ciepłowni Centrum, w celu przygotowania do sprzedaży tej nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, została w dniu 03.11.2015r. podpisana umowa, przedmiotem której jest wycena nieruchomości wyżej wymienionej oraz wycena kosztów rozbiórki obiektów budowlanych Ciepłowni Centrum, wyłączonej z eksploatacji. Termin realizacji umowy został określony do dnia 04.12.2015r.

Po otrzymaniu wyceny rzeczoznawcy, PEC rozpocznie procedurę sprzedaży nieruchomości wraz z obowiązkiem wyburzenia kotłowni. Jeżeli znajdzie się nabywca kotłownia powinna zostać wyburzona w 2016 roku.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy miasto planuje zagospodarowanie terenu dawnego kompleksu pokoszarowego przy ul. Pułaskiego? Chodzi o teren wokół budynków mieszkalnych.

W obrębie ww. terenu ZBM zarządza budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach. Będzie tam budowany budynek TBS i przy tej decyzji teren zostanie uporządkowany tj. zakłada się wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej o szerokości 5 mb wokół budynku Pułaskiego 24E wraz z odwodnieniem terenu. Utwardzenie terenu zwiększy bezpieczeństwo i estetykę wokół budynku. Szacowany koszt realizacji zadania – 147 418 zł.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy planowane są zmiany w kwartale ograniczonym ulicami Kościuszki, Piłsudskiego, E. Plater? Czy nowa zabudowa, która tam powstanie będzie musiała nawiązywać swoim charakterem do pobliskiej zabudowy zabytkowej?

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z parkingami w kwartale ulic Emilii Plater, Tadeusza Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego (podpisana umowa Nr ZP/148/2015 w dniu 10.11.2015 r., za kwotę 78 720,00 zł) a w 2017 roku planowana jest budowa I etapu budowy parkingu w sąsiedztwie projektowanego budynku wielorodzinnego.

Suwalskie Inwestycje
Remont jakich budynków zabytkowych planowany jest w 2016 roku?

W planie remontów i inwestycji ZBM na 2016 r. przewidziane są do realizacji niżej wymienione roboty w obiektach zabytkowych:

I. Stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki:
- 1. ul. Sejneńska 22 – przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne obejmująca między innymi realizację takich robót jak :wykonanie instalacji c.o i cwu, przebudowa pomieszczeń, remont stropów, dachu z wymianą pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, zagospodarowanie terenu,realizacja inwestycji 2016-2017 r.
2. ul. Wigierska 33- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę powlekaną,- wymiana stolarki okiennej
3. ul. Ks. K. Hamerszmita 6 -wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
4. ul. Em. Plater 6A - remont klatki schodowej z renowacją drzwi wejściowych,
5.ul.T.Noniewicza 87- remont klatki schodowej
6. ul. T. Noniewicza 91 ( własność Skarbu Państwa)- remont elewacji z wymianą stolarki i pokrycia dachowego
7. ul. L. Waryńskiego 9:- remont klatki schodowej,- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,- remont elewacji frontowej i przejazdu bramnego,
8. ul. L. Waryńskiego 11 - remont elewacji frontowej i przejazdu bramnego,
9. ul. T. Kościuszki 52 - remont elewacji od strony podwórka

II. Stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych:
1.ul.T.Kościuszki 89
- wymiana pokrycia dachowego na blachę powlekaną z przebudową kominów i remontem więźby dachowej,
2. ul. T. Kościuszki 46- remont konstrukcji schodów drewnianych na klatce schodowej,
3. ul. T. Kościuszki 55 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
4. ul. M. Konopnickiej 6 - remont elewacji od strony podwórka
5.ul. Pułaskiego 24E - remont klatki schodowej,
6. ul. Chłodna 16 - remont klatki schodowej,

Suwalskie Inwestycje

Jakie są losy kamienicy przy ul. Kościuszki 6? Dotychczasowe działania właściciela, czyli parafii pw. św. Aleksandra, nie przyniosły żadnych rezultatów. Czy to oznacza, że zabytkowy obiekt będzie nadal popadał w ruinę?

Rzeczywiście wkrótce upłynie 10 lat od momentu przekazania tego budynku na przecz Parafii pw. Św. Aleksandra na cele społeczne, które dotychczas nie są w nim realizowane. . Nie można zarzucić jednak właścicielowi braku zainteresowania losami obiektu. Do remontu zabytku na cele społeczne sporządzony został projekt budowlany i wydano niezbędne pozwolenia. W związku z nową, unijną perspektywą finansową 2014-2020 oraz zmianą kryteriów funkcjonowania w budynku ośrodka wsparcia konieczne jest wykonanie projektu zamiennego. Caritas Diecezji Ełckiej czyni aktualnie starania aby jak najszybciej przystąpić do pełnego remontu, który ma służyć potrzebującym mieszkańcom miasta. Jak wiadomo opóźnia się ogłoszenie konkursów unijnych, z których środki są niezbędne do realizacji zadania.

Suwalskie Inwestycje

Ostatnio w suwalskich mediach pojawiła się informacja, że rewitalizacją budynku starego browaru zainteresowany jest jeden z deweloperów. Czy istnieje szansa na to, że budynek zostanie zaadaptowany w nowej funkcji użytkowej?

Rzeczywiście jeden z deweloperów chciał w tym miejscu zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu osiedla wielorodzinnego jednak ostatecznie wycofał się z tego przedsięwzięcia.

Suwalskie Inwestycje

Jaka przyszłość czeka budynek przy ul. Noniewicza 7 oraz nieużytkowany drewniany pawilon WAK nr 44 w zespole koszarowym przy ul. Wojska Polskiego?

Budynek przy ul. Noniewicza 7 stanowi własność Gminy Miasta Suwałki i wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 382 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 marca 1983 r. znak. KL.WKZ 534/382/d/83. Z uwagi na to, że budynek jest nadmiernie wyeksploatowany i nie kwalifikuje się do remontu podejmowane są czynności zmierzające do jego rozbiórki. W tym celu niezbędna jest zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków ww. obiektu.

Decyzją nr DOZ-OAiK-6700/426/14[MP-3] z dnia 24.11.2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił skreślenia z rejestru zabytków domu mieszkalnego położonego przy ul. Noniewicza 7 w Suwałkach. Prezydent Miasta Suwałk pismem z dnia 10.12.2014 r. złożył do MKiDN wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skreślenia budynku z rejestru zabytków. Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi ministra w tej sprawie. Ponadto trwa procedura zmiany planu na ten teren mająca na celu racjonalne uzupełnienie zabudowy tego kwartału. Po uchwaleniu nowego planu działka, na której stoi przedmiotowy budynek wraz z sąsiednią niezabudowaną działką, która także stanowi własność miasta, zostanie wystawiona na sprzedaż. Powinno to nastąpić w 2017 roku.

W ostatnim czasie tj. 28 listopada 2015r. w tym obiekcie doszło do pożarku co skutkuje tym, że naruszona została konstrukcja budynku. Informację o tym zdarzeniu ZBM przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ponadto wykonał zabezpieczenie obiektu w taki sposób by nie zagrażał on bezpieczeństwu i życiu osób przebywających w pobliżu.

Suwalskie Inwestycje

Niedawno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu mającego na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Spośród 240 przedsięwzięć, do drugiego etapu wybrano 57. Projekt zgłoszony przez suwalski samorząd zajął 58. miejsce. Nasze miasto złożyło projekt pt. "Opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2015 – 2020 oraz przygotowanie działań rewitalizacyjnych zabytkowego śródmieścia Suwałk w kwartale ograniczonym ulicami: Kościuszki - Wigierską - Wesołą - Waryńskiego", który zdobył 230 pkt. O dwa mniej od ostatniego zakwalifikowanego projektu na liście rankingowej. Jaka przyszłość w związku z zaistniałą sytuacją czeka tą inwestycję?

Celem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich (głównie były to działania edukacyjne i eksperckie). W ocenie merytorycznej fiszki złożonej do I etapu konkursu Miasto Suwałki otrzymało 230 pkt., zajmując pierwsze miejsce na liście projektów niezakwalifikowanych do II etapu. Wiodącym tematem projektu złożonego przez miasto Suwałki było mieszkalnictwo (projektowanie inwestycji remontowych i modernizacyjnych w gminnych zasobach mieszkaniowych, w tym doposażenie w infrastrukturę techniczną).

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone przez Urzędy Marszałkowskie konkursy na opracowanie programów rewitalizacyjnych. Miasto Suwałki zamierza przystąpić do takiego konkursu. Program rewitalizacyjny będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W przypadku ogłoszenia konkursów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 działanie 8.5.Rewitalizacja, miasto Suwałki będzie ubiegało się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych wpisanych do Programu rewitalizacyjnego.

Suwalskie Inwestycje

Jakość projektów technicznych oraz samego wykonania ścieżek rowerowych to temat dość często podejmowany przez opinię publiczną w naszym mieście. Niedawno powołany został specjalny etat oficera rowerowego czyli osoby, która ma nad tymi kwestiami czuwać a tym czasem Suwalczanie wskazują kolejne błędy pojawiające się przy budowie ścieżek rowerowych w tym tak rażące jak te przedstawione na załączonych fotografiach czyli drzewo rosnące na środku przejścia dla pieszych w ciągu pieszo-rowerowym oraz przejście dla pieszych zlokalizowane na jezdni wychodzące tuż na parking samochodowy. Jak Pan Prezydent skomentuje ta sprawę?

Inwestycja na ul. Lityńskiego nie została jeszcze zakończona. W przyszłym roku zaplanowany jest remont wokół garaży pry ul. Lityńskiego. Rosnące drzewo na wysokości ścieżki rowerowej również zostanie przesadzone. W chwili obecnej nie było możliwości przesadzenia tego drzewa ponieważ nie pozwalały na to warunki klimatyczne. Drzewo na pewno zostanie przesadzone i nie będzie kolidowało z przebiegiem ścieżki.