Planowane inwestycje w świetle Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020

Z początkiem grudnia w ramach konsultacji społecznych Prezydent Miasta wyłożył do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki”. W związku z tym, my zdecydowaliśmy się na przegląd inwestycji, których realizację planuje się na lata 2014-2020.

Przegląd inwestycji

Dokładny opis wybranych inwestycji zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej planowanych na lata 2014-2020

1. Termomodernizacja miejskich obiektów kulturalnych

Poprawa funkcjonowania i dostępności usług bibliotecznych w Suwałkach poprzez remont kapitalny obiektu i infrastruktury technicznej, remont parkingu, zakup wyposażenia piwnicznych pomieszczeń magazynowych Biblioteki Publicznej w Suwałkach. - 3 600 000zł

Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej, wymiana wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej i przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont dachu połączony z adaptacją nieużytkowych poddaszy. W ramach modernizacji obiektu przewiduje się takżę klimatyzację sal wystawienniczych na parterze oraz nową wentylację w pozostałych pomieszczeniach. - 4 000 000 zł

Częściowa termomodernizacja pozostałych budynków kulturalnych - 1 200 000 zł

Razem koszty inwestycyjne: 8 800 000 zł
Okres realizacji: 2015 - 2016

6. Montaż pompy ciepła i termomodernizacja budynku biurowego PWiK na oczyszczalni ścieków

Wykorzystanie energii odnawialnej - odzysk energii cieplnej ze ścieków oczyszczonych poprzez pompę ciepła

Razem koszty inwestycyjne: 702 000
Okres realizacji: 2016-2018

7. Budowa instalacji solarnej na budynku Aquaparku

Montaż kolektorów słonecznych, roboty budowlane oraz elektryczne

Razem koszty inwestycyjne: 1 476 000
Okres realizacji: 2017

8. Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynku Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach

Montaż i dostawa kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania wody basenowej i ciepłej wody użytkowej

Razem koszty inwestycyjne: 1 129 038
Okres realizacji: 2018

9. Termomodernizacja budynków użytkowych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji 3 budynków użytkowych, administrowanych przez ZGM. Zakres termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (np. ocieplenie ścian, ocieplenie stropodacjów, wymiana stolarki budowlanej, modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii itp).

 1. Termomodernizacja budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9
 2. Termomodernizacja budynku użytkowego przy ul. Sejneńska 13
 3. Termomodernizacja budynku użytkowego przy ul. Paca 4

Razem koszty inwestycyjne: 1 160 000
Okres realizacji: 2016-2020

10. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Mieście Suwałki

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, będących własnością Miasta Suwałki. Przewiduje się też możliwość termomodernizacji pozostałych nieocieplonych budynków. Zakres termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki budowlanej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zastosowanie źródeł energii odnawialnej itp.).

 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach
 2. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Suwałkach
 3. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Suwałkach
 4. Termomodernizacja Przedszkola nr 3 w Suwałkach
 5. Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Suwałkach
 6. Termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Suwałkach
 7. Termomodernizacja Przedszkola nr 6 w Suwałkach
 8. Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach
 9. Termomodernizacja pozostałych nieocieplonych budynków użyteczności publicznej
 10. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach
 11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach
 12. Termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Suwałkach
 13. Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Suwałkach
 14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowa nr 9 w Suwałkach
 15. Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
 16. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach
 17. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
 18. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach
 19. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach
 20. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach
 21. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
 22. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
 23. Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach
 24. Termomodernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach
 25. Termomodernizacja Suwalskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
 26. Termomodernizacja pozostałych nieocieplonych budynków użyteczności publicznej

Razem koszty inwestycyjne: 30 000 000
Okres realizacji: 2015-2020

11. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków pozostałych budynków użyteczności publicznej nie będących własnością miasta Suwałki
Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji w pozostałych budynkach użyteczności publicznej, nie będących własnością Miasta Suwałki.

Zakres termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów,
wymiana stolarki budowlanej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zastosowanie źródeł energii odnawialnej itp.).

Razem koszty inwestycyjne: 20 000 000
Okres realizacji: 2014-2020

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne m.in. wymiana opraw oświetleniowych na LED (ok. 3000 punktów), modernizacja szaf oświetleniowych, wraz z
inteligentnym system sterowania.

Razem koszty inwestycyjne: 4 000 000
Okres realizacji: 2015-2020

13. Budowa kotła wodnego fluidalnego na ciepłowni - z możliwością spalania biomasy
Budowa kotła wodnego fluidalnego na ciepłowni - z możliwością spalania biomasy

Razem koszty inwestycyjne: 18 000 000
Okres realizacji: 2014-2015

14. Rewitalizacja starej zabudowy w śródmieściu Suwałk połączona z jej termomodernizacją oraz podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
Potrzeba rewitalizacji wynika z deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia dekapitalizacji starej zabudowy w śródmieściu Suwałk. Wiąże się to również z degradacją społeczną tego obszaru. Aby zmienić tę sytuację należy przeprowadzić kompleksową interwencję na terenie najstarszej części miasta, bowiem indywidualne inicjatywy inwestorskie w takiej sytuacji są mało skuteczne i nieopłacalne. Planowane działania w ramach tzw. rewitalizacji gospodarczej to budowa nowych dróg wewnętrznych, chodników, terenów zielonych remonty kamienic. Przewiduje się również termomodernizację budynków oraz przyłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej

Rewitalizacyjna następujących kwartałów i terenów miasta Suwałki: I kwartał ograniczony ul. Kościuszki, ul. Wigierska, ul.
Wesoła, Waryńskiego, II kwartał ograniczony ul. Kościuszki, ul. Chłodna, ul. Noniewicza, ul. Waryńskiego, III kwartał
ograniczony ul. Chłodna, ul. Kościuszki, ul. Noniewicza, ul. Dwernickiego; IV kwartał ul. E. Plater, Kościuszki, Piłsudskiego, V
kwartał - ul. Kościuszki, ul. Muzyczna

Razem koszty inwestycyjne: 17 967 195
Okres realizacji: 2015 - 2020

15. Budowa sieci rozdzielczych wraz z przyłączami
Przyłączanie istniejących oraz nowobudowanych obiektów da możliwość włączania do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalnej liczby odbiorców

Razem koszty inwestycyjne: 6 870 000
Okres realizacji: 2015 - 2020

16. Budowa przyłączy do domków jednorodzinnych
Przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych wybudowanych w latach 70-80 obiektów pozwoli na likwidację niskiej emisji

Budowa sieci ciepłowniczych i przyłączy do: domków jednorodzinnych na Osiedlu Kolejowym (ulice: Akacjowa, Bukowa, Kasztanowa, Cedrowa, Dębowa, Cisowa, Klonowa, Orzechowa, Wiśniowa) oraz budynków mieszkalno-usługowych w Śródmieściu (ulice: Kościuszki, Sejneńska, Noniewicza, Wigierska) - wymiana pieców węglowych na podłączenie budynków do m.s.c.

Razem koszty inwestycyjne: 7 000 000
Okres realizacji: 2015 - 2020

17. Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Suwałki
Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Suwałki poprzez termomodernizację budynków w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki budowlanej na energooszczędną na energooszczędną, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Razem koszty inwestycyjne: 9 000 000
Okres realizacji: 2014-2020

18. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Suwałki
Modernizacja sieci - przebudowa kanałowej na preizolowaną, termomodernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja węzłów grupowych. Założono oszczędność zużycia energii cieplnej
w mieszkalnictwie w wysokości 4%.

 1. Przebudowa (trzydziestoletnich i starszych) sieci rozdzielczych wraz z przyłączami z kanałowych na preizolowane pozwoli na
 2. odtworzenie majątku w nowej technologii
 3. Termomodernizacja - wymiana izolacji sieci przesyłowych zmniejszy straty ciepła oraz wydłuży okres ich eksploatacji.
 4. Likwidacja węzłów pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej na dystrybucji.

Razem koszty inwestycyjne: 21 060 000
Okres realizacji: 2014-2020

19. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Działanie to skierowane jest do mieszkańców miasta jako głównych konsumentów energii. Akcja powinna w sposób czytelny przekazywać informacje dotyczące oszczędnego gospodarowania energią, racjonalnej gospodarki odpadami, promocji terenów zielonych, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczajeń związanych ze zbyt wielkim zużyciem energii. Forma kampanii może być dowolna (akcja informacyjna, konkursy, plebiscyty). Istotne jest jak intensywniejsze
zaangażowanie lokalnej społeczności w tym dzieci i młodzieży.

Razem koszty inwestycyjne: 360 000
Okres realizacji: 2014-2020

20. Ekologiczne Suwałki - montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych
Projekt będzie dotyczył zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na 500 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Suwałki. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Razem koszty inwestycyjne: 8 500 000
Okres realizacji: 2016-2018

21. Termomodernizacja budynków mieszkalnych spółdzielczych na terenie Miasta Suwałki
Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Suwałki poprzez termomodernizację budynków w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki budowlanej na energooszczędną na energooszczędną, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do roku 2020 zakłada się dokończenie lub wykonanie termomodernizacji 50% budynków, w których nie dokonano jeszcze pełnej termomodernizacji.

Razem koszty inwestycyjne: 69 000 000
Okres realizacji: 2014-2020

22. Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Suwałki - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych – głównie w centrum miasta

Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Suwałki wynikające z planu ochrony powietrza strefy podlaskiej. Program realizowany będzie przy pomocy środków miasta (z możliwością uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych) oraz z udziałem własnym mieszkańców. Funkcję operatora będzie pełniło miasto Suwałki. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.

Razem koszty inwestycyjne: 1 200 000
Okres realizacji: 2014-2020

25. Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
Działania związane ze zmniejszeniem energochłonności w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. Działania te prowadzone będą w dużej mierze niezależnie od działań miasta, w zależności od dostepności technicznej i ekonomicznej do odpowiednich technologii.

Razem koszty inwestycyjne: 24 544 384
Okres realizacji: 2014-2020

26. Rozwój systemu ścieżek rowerowych na obszarze miasta
Przedmiotem projektu jest budowa dróg rowerowych. Założenia do analiz: liczba pojazdów, które nie będą użytkowane na dojazdy do pracy: 3% z całkowitej liczby samochodów w Suwałkach tzn. ok. 1000 pojazdów; średni roczny kilometraż dojazdu do pracy samochodem 2000 km; średnie zużycie paliwa 8 litrów/100 km; liczba
samochodów w Suwałkach: 35572.

Razem koszty inwestycyjne: 17 000 000
Okres realizacji: 2014-2020

27. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej –
etap III, instalacje elektronicznych tablic przystankowych, biletomatów oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii
społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i efektywności komunikacyjnej. Realizacja projektu podniesienie atrakcyjność komunikacji
zbiorowej i zwiększy dostępność dla mieszkańców Suwałk. Sprawny, rozbudowany miejski system komunikacji publicznej jest ważnym elementem systemu komunikacyjnego służącemu zarówno rozwojowi aglomeracji suwalskiej jak i całego regionu. Inwestycja służyć będzie usprawnieniu gospodarki transportowej w mieście poprzez redukcję zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę jakości środowiska. Wymiana zużytego, przestarzałego taboru autobusowego na nowoczesny zmniejszy jego awaryjność oraz skróci czas podróży.

Przewiduje się również poprawę atrakcyjności komunikacji dla pasażerów poprzez instalacje elektronicznych tablic przystankowych, biletomatów. Założenia do analiz: liczba pojazdów, które nie będą użytkowane na dojazdy do pracy: 0,5% z całkowitej liczby samochodów w Suwałkach tzn. ok. 178 pojazdów; średni roczny kilometraż dojazdu do pracy samochodem 2000 km; średnie zużycie paliwa 8 litrów/100 km; liczba samochodów w Suwałkach: 35570. Duży wpływ na ilość zużywanej energii przez pojazdy może mają zachowania kierowców samochodów. Istotne jest przedstawienie zarówno technik jak i korzyści wynikających z oszczędnej jazdy
samochodem, takich jak zmniejszenie kosztów podróży, bezpieczeństwo, a także efekt ekologiczny. Sposobów promocji tego typu zachowań jest kilka:
• Broszury informacyjne
• Szkolenia dla kierowców (eko-driving)
• Informacje w prasie lokalnej
• Kampania informacyjna promująca komunikację miejską.

 1. Zakup 15 szt. autobusów niskopodłogowych spełniających normę emisji EURO4 lub wyższą.
 2. Montaż elektronicznych tablic przystanków, biletomatów

Razem koszty inwestycyjne: 15 480 000
Okres realizacji: 2015-2020

29. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Suwałki
Przedmiotem projektu jest budowa dróg osiedlowych. Założenia do analiz: spadek zużycia paliwa na drogach lokalnych w wyniku upłynnienia ruchu o 2%.

Przedmiotem projektu jest: modernizacja/budowa/przebudowa dróg osiedlowych (na kwotę 50 000 000 zł), budowa/modernizacja parkingów i dróg dojazdowych (10 000 000 zł).

Razem koszty inwestycyjne: 60 000 000
Okres realizacji: 2015-2019

30. Modernizacja dróg wojewódzkich i krajowych na terenie miasta Suwałki
Przedmiotem projektu jest modernizacja dróg wojewódzkich i krajowych na terenie miasta Suwałki. Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji skróci się czas przejazu przez Suwałki. Zakłada się 12% spadek natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych.

Razem koszty inwestycyjne: 118 250 000
Okres realizacji: 2014-2020

31. Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach
Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach. Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji skróci się czas przejazdu przez Suwałki. Zakłada się 13% spadek natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych.

Razem koszty inwestycyjne: 132 500 000
Okres realizacji: 2014 - 2020

Kompletny wykaz inwestycji:

Swoje uwagi i wnioski dotyczące Plan gospodarki niskoemisyjnej można składać do 7 stycznia 2015 roku w formie fizycznej i elektronicznej.