Priorytety inwestycyjne miasta w unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014 - 2020

W miniony piątek na III Środowiskowym spotkaniu integracyjnym – budowlani, Suwałki 2013 przedstawiono cele inwestycyjne miasta na najbliższe lata. Poruszono kwestię lotniska, obwodnicy, gazyfikacji miasta, zagospodarowania terenów wzdłuż Czarnej Hańczy oraz tzw. trasy wschodniej czyli małej obwodnicy Suwałk. Jej przebieg prezentujemy poniżej.

I. Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportowej

 • Budowa zachodniej obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 (Via Baltica)
 • (zadania GDDKiA Oddział Białystok)
  - Planowany termin realizacji inwestycji: 2015-2017
  - Finansowanie CEF - Instrument "Łącząc Europę"
  - Prawomocna decyzja środowiskowa
  - Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej

  Obwodnica Suwałk - zakres prac
  - Budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym 2 x 2 pasy ruchu o długości ok 12,4 km
  - Budowa tymczasowego podłączenia drogi ekspresowej do drogi krajowej nr 8 o długości ok 1,1 km za osiedlem Północ w Suwałkach
  - Do czasu wybudowania obwodnicy Suwałk istnieje konieczność budowy łącznika między istniejącą drogą krajową nr 8 a węzłem Suwałkidługości ok. 2 km w celu połączenia obwodnicy Augustowa z DK nr 8.

 • Przebudowa - remont drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki
 • - Zakres prac obejmuje odcinek od ul. Podhorskiego do drogi na Płociczno
  - Wartość zadania: 33 mln zł

 • Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach - budowa tzw. "trasy wschodniej"
 • Zakres prac i koszty:
  - od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami - I etap 60,50 mln zł

  - od ul. Sejneńskiej do ul. Północnej - II etap 60,00 mln zł

  - od ul. Północnej do ul. Pułaskiego - III etap 12,00 mln zł

  Ilustracje:

 • Modernizacja ciągów dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta
 • - Przebudowa ul. Reja od ul. Armii Krajowej do granic administracyjnych miasta Suwałki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655
  Wartość zadania: 6 mln zł

  - Przebudowa ul. Buczka od ul. Leśnej granic administracyjnych miasta Suwałki w ciągu dogi wojewódzkiej nr 655
  Wartość zadania: 12 mln zł

  - Przebudowa ul. Bakałarzewskiej od stacji paliwowej Karp do granic administracyjnych miasta Suwałki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653
  Wartość zadania: 5 mln zł

  - Przebudowa ulicy Sejneńskiej od ul. Utrata do granic administracyjnych miasta Suwałki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653
  Wartość zadania: 20 mln zł

  - Budowa dróg lokalnych, osiedlowych

 • Budowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach
 • Rozbudowa infrastruktury lotniska w Suwałkach umożliwiająca komunikację lotniczą w regionie tj.
  - budowa pasa startowego o długości 1320 m
  - budowa drogi kołowania
  - budowa płyty postoju samolotów
  - instalacja systemu oświetlenia brzegowego i bocznego
  Wartość zadania ok. 25 mln zł

 • Budowa trasy kolejowej Rail Balitca wraz z przeniesieniem dworca kolejowego w Suwałkach
 • - Zadanie planowane do realizacji przez PKP PLK S.A. w perspektywie finansowej UE na lata 2014-202 - środki CEF
  -Przedsięwzięcie zakłada elektryfikacjęcałej trasy oraz jej przystosowanie do prędkości do 120 km/h (pociągi towarowe) i 160 km/h (pociągi osobowe)

II. Opracowanie i wdrożenie programowej gospodarki niskoemisyjnej

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  Wartość: ok. 30 mln zł
 • Termomodernizacja budynków zabudowy wielorodzinnej
 • Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego
  Przedsięwzięcie finansowane przez UE oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 • Zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej
 • Przedsięwzięcie przewiduje zakup 3 niskopodłogowych autobusów 18 m (przegubowych) oraz 3 autobusów 12 m
  Autobusy będą zasilane gazem CNG z napędem hybrydowym
  Wartość zadania: 12,5mln zł

 • Rozbudowa oraz modernizacja ciepłowni miejskiej i sieci ciepłowniczej
 • W ramach likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza Spółka PEC planuje z udziałem środków UE na lata 2014-2020:
  - rozbudować i zmodernizować miejską sieć ciepłowniczą
  - rozbuodwać ciepłownie: główną o kolejny piec z kogeneracją wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej

 • Gazyfikacja miasta
 • Realizowana obecnie w Suwałkach inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. obejmuje budowę ok. 25 km gazociągów

 • Budowa mostu energetycznego Litwa - Polska
 • Przygotowywany przez Polskę i Litwę projekt zakłada budowę linii energerycznej 400kV z Ełku do Alytusa
  Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci energetycznych w woj. podlaskim
  Nastąpi poprawa bezpieczeństwa energetycznego północno-wschodniej Polski oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru.


III. Rewitalizacja miasta

 • "Miasto nad Czarną Hańczą" - Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Czarna Hańcza
 • Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku nad Czarną Hańczą (bulwary, ścieżki pieszo - rowerowe, stawy połowu ryb w miejscu wyrobisk pożwirowych, mała gastronomia, miejsca wypoczynku)
  Nastąpi zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

 • Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk
 • Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego centrum miasta co przyczyni się do poprawy jakości życia dla mieszkańców oraz wzrosty atrakcyjności turystycznej Suwałk.

  Rewitalizacja obszarów pokoszarowych

  Rewitalizacja zadania wpłynie na poprawę wizerunku miasta oraz nadania nowych funkcji społeczno - gospodarczych obszarom pokoszarowym


IV. Rozwój Parku Naukowo Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach i Wspieranie działalności SSSE

Park Nukowo-Technologiczny przewiduje poszerzenie oferty dla przedsiębiorców w tym m.in. rozwój i promocjęfirm wśród młodych przedsiębiorców, tworzenie warunków do rozwoju starupów i nowych modeli biznesowych z wykorzystaniem środków z UE z nowej perspektywy finansowej 2014-2020

fot. Google Maps