Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, etap I i II

ETAP I

Celami ogólnymi projektu jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Suwałkach mającej na celu poprawę warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia prawidłowego rozwoju społeczno–gospodarczego terenu objętego inwestycją. Celami bezpośrednimi są:

1) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Suwałki,
2) modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym w zakresie poprawienia skuteczności usuwania azotu ogólnego
i ograniczenia ilości skratek i piasku poprzez usuwanie z nich związków organicznych, oraz zainstalowanie trzech systemów monitoringu: na sieci wodociągowej, w oczyszczalni ścieków i systemu ewidencji zdarzeń na sieci - GIS. W wyniku realizacji opisanych celów planowane jest uzyskanie następujących efektów:
1) wybudowanie 3,33 km sieci kanalizacji sanitarnej co umożliwi podłączenie do kanalizacji 670 osób,
2) wybudowanie 7,4 km sieci wodociągowej, co umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej 676 osób,
3) ograniczenie stężenia azotu ogólnego w ściekach odprowadzanych do środowiska do wartości nie przekraczającej 10 mg Nog/dm3

Wartość całkowita projektu: 18 831 273,40 PLN
Źródła finansowania:
- Fundusz Spójności
- Środki własne
Wysokość dofinansowania: 10 684 331,94 PLN

ETAP II

Projekt stanowi kontynuację projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I".
Przedmiotem etapu II jest:

* budowa 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej;
* budowa 0,2 km sieci wodociągowej;
* modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki - budowa suszarni osadów ściekowych;
* hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostanie przyłączonych 150 osób.
Głównym celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowywanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego.
Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:

* dostosowywanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska,
* ograniczenie uciążliwości oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny,
* poprawa stanu środowiska naturalnego,
* wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną,
* wzrost poziomu zwodociągowania (do 99,93%) i skanalizowania (94,11%) aglomeracji,
* poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta,
* stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy miasta.

Wartość całkowita projektu: 39 095 547,04 PLN
Źródła finansowania
- Fundusz Spójności
- środki własne

Wysokość dofinansowania: 22 613 481,81 PLN stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych

źródło: www.um.suwalki.pl